VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
[13/12/2016] WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường
WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường Điều phối viên WP-1 : Nguyễn Công Thành (K-20) & Nguyễn Tuấn Long (K-21) Partner N° K14 K21 K26 ...
xem thêm
[13/12/2016] WP2: Mô hình 3D vận chuyển bùn cát ở vùng VBĐBSCL
WP2: Mô hình 3D vận chuyển bùn cát ở vùng VBĐBSCL Điều phối viên hợp phần WP-2: Patrick. Marchesiello (K-1) và Nguyễn Duy Khang (K-14) Số thứ tự thành viên N° ...
xem thêm
[13/12/2016] WP3: Nghiên cứu thí nghiệm thực địa về quá trình xói lở ở ĐBSCL
WP3: Nghiên cứu thí nghiệm thực địa về quá trình xói lở ở ĐBSCL Điều phố viên WP-3: Rafael Almar ( K3) & Nguyễn Trung Việt (K15) Số thứ tự thành viên N° K-3 ...
xem thêm
[13/12/2016] WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ
WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ Điều phối viên WP-4: Michel Benoit (K2) &Tăng Đức Thắng (K29) Số thứ tự thành viên N° K2 K14 K16 ...
xem thêm
[13/12/2016] WP5: Vận chuyển bùn cát và Mô hình thay đổi hình thái tại Gò Công và U Minh
WP5: Vận chuyển bùn cát và Mô hình thay đổi hình thái tại Gò Công và U Minh Điều phố viên WP-5: Sylvain Guillou (K5) &Nguyễn Bình Dương (K32) ...
xem thêm
[13/12/2016] WP6: Các giải pháp bảo vệ bờ biển
WP6: Các giải pháp bảo vệ bờ biển Điều phối viên WP6: Dano Roelvink (K6)& Đinh Công Sản (K13) Số thứ tự thành viên N° K4 K6 K7 K8 K10 ...
xem thêm

1-6/6 items, total 1 page(s)
LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.