VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Hoạt động Dự án > Các gói công việc chi tiết (WPs)
WP3: Nghiên cứu thí nghiệm thực địa về quá trình xói lở ở ĐBSCL

WP3:  Nghiên cứu thí nghiệm thực địa về quá trình xói lở ở ĐBSCL

 

Điều phố viên WP-3:  Rafael Almar ( K3) & Nguyễn Trung Việt (K15)

 

Số thứ tự thành viên N° K-3 K-4 K-10 K-11 K-14 K-15 K-26 K-28 NK-34 Tổng cộng
Tham gia (Y/N) Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
Số tháng người VN         2 2 2.5 2.5 6.0 15
          K5-1          
Số tháng người QT 1 0.45 0.14 0.77 0.50         2.86


Mục tiêu:

 

Hiểu được quá trình xói lở ở ĐBSCL khi sử dụng phương pháp thực nghiệm.

 

Mô tả công việc (DoW):

 

Phân tích dữ liệu thực đo, ảnh vệ tinh và đo đạc hiện trường bao gồm quan trắc bằng Camera tại khu vực nghiên cứu chi tiết, để hiểu được quá trình xói lở/bồi lắng ở vùng VBĐBSCL.

Nhiệm vụ 3.1 Phân tích khối lượng và hướng của bùn cát trong sông

Mục tiêu:

 

-      Xác định lượng bùn cát và hướng bùn cát đi từ các cửa sông Cửu Long trong những năm gần đây (2010-2015)

-      Trả lời câu hỏi “việc giảm bùn cát từ sông Cửu Long có phải là nguyên nhân chính gây ra quá trình xói lở  vùng VBĐBSCL ?”

 

Nhiệm vụ cụ thể

 

T3.1.1. Ước tính nguồn bùn cát sông đi ra từ các sông Mekong bằng cách sử dụng dữ liệu đo đạc, kết hợp các ước lượng về việc lưu giữ bùn cát của các hồ chứa thượng nguồn và khai thác cát trong sông Cửu Long; Đánh giá biến đổi của các luồng bùn cát sông trong những năm qua; Đánh giá về sự không chắc chắn của kết quả.

 

T3.1.2. Đánh giá tác động của các nguồn trầm tích sông đến quá trình xói mòn LMDCZ:

Sự thiếu hụt bùn cát sẽ được ước tính dựa theo phương pháp tiếp cận cân bằng bùn cát để phân tích các yếu tố đầu vào bùn cát khác nhau (nguồn) và đầu ra (khu chứa) trên khu vực ven biển sử dụng các kết quả các nhiệm vụ (T1.2.1), (Nhiệm vụ 2.3). Bùn cát đầu vào và đầu ra phản ánh khối lượng xói lở hoặc bồi lắng ảnh hưởng đến hình thái của các bờ biển. Kết hợp với các tiểu nhiệm vụ với nhiệm vụ (T3.2.3), chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi: "việc giảm lượng bùn cát trong sông có thể là nguyên nhân chính của quá trình xói lở ở ĐBSCL hay không?”

 

T3.1.3: Hiện tượng keo tụ và vận tốc lắng chìm của bùn cát lơ lửng ở vùng VBĐBSCL.

T3.1.4: Phân tích ảnh vệ tinh

Phân tích ảnh vệ tinh cho việc phân bố độ đục ở vùng VBĐBSCLdựa vào ảnh vệ tinh có sẵn.

Nhiệm vụ 3.2 : Phân tích sự thay đổi hình thái

Mục tiêu:

 

Xác định được các tham số khác nhau đặc tính hóa sự biến đổi hình thái vùng VBĐBSCL.

 

Nhiệm vụ cụ thể :

 

T3.2.1. Trích xuất và phân tích các ảnh vệ tinh lien quan đến việc thay đổi hình thái vùng VBĐBSCL đặc biệt trước và sau một số sự kiện hoặc các hoạt động của con người (bão dâng, khai thác cát, xây dựng đập ở  thượng nguồn sông Mekong, xây dựng công trình ven biển). Điều này có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về nguyên nhân và tốc độ thay đổi hình thái.

 

T3.2.2. Lắp đặt một hệ thống 4 camera cho mỗi vùng nghiên cứu chi tiết. Việc giám sát sự trao đổi về hình thái vùng VBĐBSCL trong truyền sóng sẽ được thực hiện với sự giúp đỡ của kỹ thuật camera.

 

Phân tích các hình ảnh với sự giúp đỡ của một phần mềm của nhà sản xuất phát triển bởi EPOC, sẽ cung cấp:

    i) Biến đổi bờ biển và tốc độ biến đổi;

    ii) Chiều cao sóng, chiều dài và hướng sóng trong khu vực được giám sát;

    iii) Suy luận độ sâu

 

T3.2.3. Phân tích các kết quả đo được từ đợt đo đo độ sâu (T1.2.2) trong việc kết hợp với các kết quả từ (T3.2.1) và (T3.1.2) để xác định các thông số khác nhau về thay đổi hình thái của vùng VBĐBSCL như:

      + Tốc độ xói / bồi trên mặt bằng và theo chiều sâu,

      + Khối lượng xói / bồi, và sau đó

      + Tốc độ vận chuyển bùn cát ra ngoài khơi và dọc bờ.

 

Sản phẩm đầu ra:

 

D3.1.        Báo cáo phân tích khối lượng, hướng bùn cát– Tháng 8

D3.2.        Báo cáo phân tích thay đổi hình thái vùng VBĐBSCL - Tháng 10

D3.3.        Báo cáo quan trắc bằng hệ thống Camera – Tháng 10

D3.4.        Bản đồ các trạm lấy mẫu Map– Tháng 8

D3.5.        Các bản đồ sự thay đổi hình thái vùng VBĐBSCL xây dựng từ phương pháp phân tích– Tháng 10

D3.6.        Phân tích tổng lượng và hướng bùn cát

 

Các mốc thời gian:

 

M3.1.        Lắp đặt hệ thống Camera xong - Tháng 2

M3.2.        Nghiên cứu thực nghiệm về sự thay đổi hình thái vùng VBĐBSCL xong - Tháng 10

M3.3.        Nhận xét nghiên cứu phân bố độ đục vùng VBĐBSCL: Tháng 10

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2018  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.