VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Hoạt động Dự án
Nhiệm vụ chi tiết của các chuyên gia

Nhiệm vụ của các chuyên gia quốc tế

 

Bảng 4. Danh mục chuyên gia quốc tế và nhiệm vụ

 

 

Chuyên gia số N°

Tên tổ chức Tên chuyên gia Nhiệm vụ được giao

K1

Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) Ông Patrick. Marchesiello (PM) Chuyên gia quốc tế, đội trưởng, điều phố viên quốc tế của WP2: Mô hình 3D về vận chuyển bùn cát ở vùng VBĐBSCL 

K2

LNHE/EDF (Phòng thí nghiệm Quốc gia Thủy lực và Môi trường), Pháp Ông Michel Benoit (MB) Chuyên gia quốc tế,  Điều phối viên WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ

K3

Phòng thí nghiệm quốc tế ECLAIRS Ông Rafael Almar (RA) Chuyên gia quốc tế,  Điều phối viên WP3: Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL

K4

Khoa Xây dựng, Đại học Tohoku, Nhật Bản ÔngHitoshi Tanaka (HT) Chuyên gia quốc tế,  WP3 : Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL; WP6:  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K5-1

Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD); Giáo sư tại phòng thí nghiệm LOG;

Đại học Opal Coast

Ông Hubert Loisel (HL) Chuyên gia quốc tế,  WP3: Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL;  Nhiệm vụ 3.3 Phân tích dữ liệu ảnh vệ tinh

K5

LUSAC, Đại học Caen

Ông Sylvain Guillou (SG) Chuyên gia quốc tế,  Điều phối viên WP5 : Vận chuyển bùn cát và mô hình hóa thay đổi hình thái ở  Gò Công và

K6

UNESCO-IHE Hà Lan Ông Dano Roelvink (DR) Chuyên gia quốc tế,  Điều phối viên WP6:  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K7

Đại học RWTH Aachen, Đức Ông Holger Schüttrumpf (HS) Chuyên gia quốc tế,  WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K8

Cerema (Bộ Sinh thái,

Năng lượng và Biển) / Kỹ thuật

định hướng nước, biển và sông /

Phòng thí nghiệm thủy lực Saint-

Venant, Pháp

Ông Damien Pham Van Bang (DPVB) Chuyên gia quốc tế, WP1:  Thu thập dữ liệu và khảo sát hiện trường; WP6:  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K10

Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) Ông GRATIOT Nicolas (GN) Chuyên gia quốc tế, WP3: Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL; WP6: Nhiệm vụ 6-1: Xác định các giải pháp mềm và cứng để bảo vệ vùng nghiên cứu

K11

Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) Ông OUILLON Sylvain (OS)  Chuyên gia quốc tế; WP2: Mô hình 3D về vận chuyển bùn cát ở vùng VBĐBSCL; WP3: Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL

 

 

Các chuyên gia chủ chốt trong nước và nhiệm vụ

 

Bảng 5. Danh sách các chuyên gia chủ chốt trong nước và nhiệm vụ

 

Chuyên gia N°

Tổ chức Tên chuyên gia Nhiệm vụ được giao

K13

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR) Ông  Đinh Công Sản (DCS) Chuyên gia trong nước, Project Điều phối viên; WP 6: Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K14

SIWRR

Ông Nguyen Duy Khang (NDK) Chuyên gia trong nước;   Điều phối viên WP2: Mô hình 3D về vận chuyển bùn cát ở VBĐBSCL; WP3: Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL;  WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ; WP5 : Vận chuyển bùn cát và mô phỏng thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh; WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K15

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Tài nguyên nước miền Trung (CKT) Ông Nguyễn Trung Việt (NTV) Chuyên gia trong nước;  WP3 Điều phối viên: Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL

K16

Đại học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thống (NT) Chuyên gia trong nước; WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ; WP5 : Vận chuyển bùn cát và mô phỏng thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh;

K17

Đại học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Ông Huỳnh Công Hoài (HCH) Chuyên gia trong nước;  WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ;  WP5: Vận chuyển bùn cát và mô phỏng thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh;

K18

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) Bà  Nguyễn Nguyệt Minh (NMN) Chuyên gia trong nước; WP2: Mô hình 3D về vận chuyển bùn cát ở VBĐBSCL;

K19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM - VIỆN HỌC VIỆT VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

& ĐẠI HỌC Công giáo Leuven (KUL) - Bỉ

Bà. Nguyễn Thị Lan Anh (NTLA) Chuyên gia trong nước; WP2: Mô hình 3D về vận chuyển bùn cát ở VBĐBSCL; WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ;

K20

Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM Mr Nguyễn Công Thành Chuyên gia trong nước;   Điều phối viên WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường

K21

SIWRR

Ông Nguyễn Tuấn Long Chuyên gia trong nước; WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường

K22

SIWRR

Ông Lê Mạnh Hùng Chuyên gia trong nước; WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K23

Viện Kỹ thuật biển (ICOE)

Ông Nguyễn Anh Tiến

Chuyên gia trong nước; WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K24

SIWRR

Ông Tô Quang Toản

Chuyên gia trong nước; WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K25

SIWRR

Ông Lê Văn Kiệm

Chuyên gia trong nước; WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

K26

SIWRR

Ông Võ Khắc Trí Chuyên gia trong nước; WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường; WP3 : Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSC

K27

SIWRR

Ông Phạm Trung Chuyên gia trong nước; WP-4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ;

K28

SIWRR

Ông Lê Thanh Chương Chuyên gia trong nước;  WP3 : Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSCL

K29

SIWRR

Ông Tăng Đức Thắng Chuyên gia trong nước; Điều phối viên WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ;

K30

SIWRR

Ông Nguyễn Nghĩa Hùng Chuyên gia trong nước;  WP5 : Vận chuyển bùn cát và mô phỏng thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh

K31

SIWRR

Ông Pham The Vinh Chuyên gia trong nước; WP5 : Vận chuyển bùn cát và mô phỏng thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh

K32

SIWRR

Ông Nguyễn Bình Dương Chuyên gia trong nước; WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ; Điều phối viên WP5: Vận chuyển bùn cát và mô phỏng thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh; 

K33

Viện Môi trường và Tài nguyên biển (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) Ông Vũ Duy Vĩnh Chuyên gia trong nước; WP2: Mô hình 3D về vận chuyển bùn cát ở VBĐBSCL; Nhiệm vụ 2.4  Mô phỏng vận chuyển bùn cát bằng mô hình Delft 3D trong 3 trường hợp:  Gió mùa ĐB, gió mùa TN và giao mùa, so sánh với mô hình ROM3D

 

Các chuyên gia trong nước và nhiệm vụ được giao

 

Chuyên gia N°

 Tổ chức Tên chuyên gia Nhiệm vụ được giao

NK-35

SIWRR

Ông Nguyễn Minh Trung WP3 : Thí nghiệm hiện trường về quá trình xói lở ở ĐBSC

NK-36

SIWRR

Ông Nguyễn Công Phong  WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ; WP5 : Vận chuyển bùn cát và mô phỏng thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh;  WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

NK-37

SIWRR

Ông Phạm Văn Hiệp WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường; WP6 :  Các giải pháp bảo vệ bờ biển

NK-38

SIWRR

Bà Lê Thị Hiền WP2: Mô hình 3D về vận chuyển bùn cát ở VBĐBSCL; Nhiệm vụ 2.5  Mô phỏng vận chuyển bùn cát bằng MIKE3 trong 3 trường hợp:  Gió mùa ĐB, gió mùa TN và giao mùa, so sánh với mô hình ROM3D

 

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.