VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Hoạt động Dự án
Cơ cấu tổ chức của dự án

Tổ chức của dự án vùng VBĐBSCL

 

 

Hình 5.  Cơ cấu tổ chức của dự án vùng VBĐBSCL 

 

Dự án sẽ được điều chỉnh bởi một Ban cố vấn (AC), trong đó bao gồm các thành phần: AFD và tư vấn của AFD, đại diện của SIWRR và đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và tỉnh Cà-Mau.

 

Ban cố vấn (AC) sẽ:

 

- Xác định các định hướng các hoạt động khác nhau của dự án

- Phối hợp các hoạt động khác nhau của dự án.

- Kiểm tra việc thực hiện chính xác các nội dung của dự án và có hành động thích hợp để điều chỉnh những sai lệch so với mục tiêu dự án.

- Phê duyệt tiến độ và kết quả cuối cùng.

- Giám sát chất lượng của tất cả các kết quả khoa học

- Tham mưu cho Đội Trưởng trong tất cả các quyết định hoạt động nghiên cứu có liên quan,

- Đánh giá tiến độ, báo cáo cuối cùng và những kết quả của dự án.

 

Đội trưởng dự án sẽ:

 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và các sản phẩm của Dự án.

- Giám sát tiến độ và báo cáo cuối cùng của mỗi gói công việc.

- Tập hợp và hoàn chỉnh báo cáo tiến độ và báo cáo cuối cùng của toàn bộ dự án.

 

Điều phối viên dự án sẽ:

 

- Phối hợp với Đội trưởng và điều phối viên của các gói công việc cho tất cả các hoạt động của dự án.

- Chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo, các báo cáo tài chính, các khóa đào tạo và phổ biến các kết quả dự án.

 

Điều phối viên Quốc tế của gói công việc (WP1-6) sẽ:

 

- Bảo đảm việc chuyển giao kiến thức và công nghệ tiên tiến với các đồng nghiệp Việt Nam theo các hình thức của các khóa học đào tạo và trao đổi kinh nghiệm.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và các sản phẩm của mỗi WP.

- Chủ trì soạn thảo các báo cáo của mỗi WP.

 

Điều phối viên quốc gia của gói công việc (WPI) sẽ:

 

- Phối hợp với các Điều phối viên quốc tế, Điều phối viên dự án và Đội trưởng để thực hiện WP của mình;

- Giám sát mọi hoạt động của các đồng nghiệp Việt Nam trong gói công việc WP,

 

- Viết báo cáo cho WP của mình;

 

 

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.