VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Giới thiệu Dự án
Các kết quả đầu ra và thời hạn

Yêu cầu báo cáo và các thời điểm giao

 

Bảng 2. Danh mục các sản phẩm và thời hạn

 

Thứ tự

Tênsảnphẩm

Hợp

phần

Ngày giao sản phẩm

D1.1

Danh Mục các dữ liệu

HP1

2

D1.2

DEM cho các miền tính toán

HP1

6

D1.3

Trích ảnh vệ tinh cho biến đổi bờ biển

HP1

8

D1.4

Báo cáo về 2 đợt đo đạc hiện trường

HP1

3, 9

D1.5

Báo cáo về đo đạc chiều sâu đáy vùng nghiên cứu

HP1

1, 7

D1.6

Bộ dữ liệu đầy đủ cho Ha Lưu Mê Công

HP1

12

 

 

 

 

D2.1

Danh mục các tài liệu thu thập cho WP2–

HP2

1

D2.2 Báo cáo 2 đợt đo cửa sông và vùng ven bờ HP2

4,10

D2.3 Báo cáo về tính dòng chảy 3D vùng cửa sông HP2 6
D2.4 Báo cáo về tính toán vận chuyển bùn cát 3D ở vùng cửa sông và ven bờ HP2 10
D2.5 Báo cáo về quỹ bùn cát ở vùng ven bờ châu thổ Mê Công HP2 12

 

 

 

 

D3.1

Đề xuất các giải pháp cấp bách

HP3

3

D3.1

Báo cáo về phân tích (số liệu) lượng bùn cát sông Mê Công

HP3

8

D3.2 Báo cáo về phân tích thay đổi hình thái bờ biển của Châu thổ Hạ Mê Công, vùng ven biển Gò-Công và U-Minh HP3 10

D3.3

Báo cáo về kết quả quan trắc camera

HP3

10

D3.4

Báo cáo kết quả đo dạc tại vùng nghiên cứu

HP3

8

D3.5

Bản đồ thay đổi hình thái của vùng nghiên cứu

HP3

10

 

 

 

 

D4.1

Mô hình triều cho miền địa phương

HP4

2

D4.2

Mực nước triều và dông chảy cho miền khu vực

HP4

5

D4.3

Mực nước triều và dông chảy cho miền địa phương

HP4

7

D4.4

Ứng suất radiation cho miền địa phương và nghiên cứu

HP4

7

D4.5

Mực nước triều và dông chảy cho miền nghiên cứu

HP4

10

D5.1

Báo cáo về lượng phù sa đên từ Mê Công, quỹ bùn cát trong vùng ven biển Gò-Công và U-Minh trong những năm đã qua và trong những năm tới

HP5

9

D5.2

Bản đồ  thay đổi  hình  thái  của  vùng  ven biển Gò-Công  và U-Minh trong những năm đã qua (2010-2014) và những năm tới

HP5

10

D5.3

Báo cáo về cơ cấu và nguyên nhân chính của quá trình xói lở ven biển Gò-Công và U-Minh

HP5

12

D5.1

Báo cáo nhận dạng các biện pháp chống xói lở và các kịch bản liên quan

HP4

9

D5.2

Báo cáo về thay đổi hình thái của vùng ven biển Gò-Công và U-Minh khi dùng các biện pháp bảo vệ, về hiệu quả    và năng lực của các biện pháp chống xói lở được lựa chọn

HP6

10

D5.3

Báo cáo đánh giá các biện pháp chông xói lở được lựa chọn – Kiến nghị

HP6

12

D5.4

Báo cáo về mô hình vật lý xác định cấu hình và kích thước của kè mỏ hàn, tường phá sóng và hệ thống hôn hợp

HP6

12

D5.5

Báo cáo về ảnh hưởng của các biện pháp được lựa chọn tới vùng   ven biển lân cận

HP6

12

 

 

Bảng 3. Danh mục thời điểm giao sản phẩm

 

Số thời điểm

Tên thời điểm

Gói công việc

Ngày dự kiến

Phương tiện kiểm chứng

M1.1        

Hoàn thành phân tích các dữ liệu yêu cầu và dữ liệu hiện có

HP1

1

Thực hiện

M1.2        

Hoàn thành đo đạc địa hình lần đầu

HP1

1

 

M1.3        

Hoàn thành đo đạc lần đầu

HP1

3

 

M1.4        

Hoàn thành đo đạc địa hình lần thứ 2

HP1

7

 

M1.5        

Hoàn thành đo đạc lần thứ 2

HP1

9

 

 

M2.1.       

Hiệu chỉnh mô hình dòng chảy 3D

HP2

3

 

M2.2.       

Mô phỏng dòng chảy ven biển 3D trong 3 trường hợp: mùa gió ĐB, TN và giao mùa

HP2

6

 

M2.3.       

Mô phỏng vận chuyển bùn cát ven biển 3D trong 3 trường hợp: mùa gió ĐB, TN và giao mùa

HP2

10

 

M2.4.       

Ước tính tải lượng bùn cát

HP2

12

 

 

M2.1        

Lắp đặt xong hệ thống Camera

HP3

2

 

M2.2        

Hoàn thành nghiên cứu thực nghiệm về thay đổi hình thái vùng ĐBSCL

HP3

10

 

 

M3.1        

Hoàn thành cấu hình mô phỏng số

HP4

2

Xác minh trên trang web

M3.2        

Hoàn thành mô phỏng sóng và dòng chảy

HP4

10

Thực hiện toàn bộ

 

M4.1        

 

Hoàn thành mô hình vận chuyển bùn cát

HP5

10

sự tham gia của các bên liên quan và chính quyền địa phương

M4.2        

Hoàn thành mô hình biến đổi hình thái

HP5

11

sự tham gia của các bên liên quan và chính quyền địa phương

M4.3        

Hoàn thành phân tích hiểu biết về sự thay đổi hình thái

HP5

12

 

 

M5.1        

Lựa chọn các giải pháp

HP6

9

Trang web

M5.2        

Phân tích khả năng và hiệu quả của các giải pháp

HP6

10

Thực hiện toàn bộ

M5.3        

Đánh giá các giải pháp lựa chọn

HP6

12

Thực hiện toàn bộ

 

 

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.