VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Giới thiệu Dự án
Yêu cầu chuyên gia

Nghiên cứu này sẽ được tiến hành bởi một đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế do Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam tuyển chọn. Tổng số tháng-công người dự kiến là 150 tháng-người chuyên gia trong nước và 19 tháng-người chuyên gia quốc tế.

 

Yêu cầu cụ thể các vị trí chuyên gia dự kiến như sau:

 

 

                       Yêu cầu chuyên ngành

Số lượng

   

Quốc tê

Trong nước
1 Mô hình 3D cho dòng chảy trong song, ven biển và vân chuyên bùn cát 1 2
2 Mô hình tính sóng và kĩ thuật ven biển 1 2
3 Mô hình biến đổi hình thái của vùng ven biển 1 2
4 Phân tích và thực nghiệm xói lở bờ biển 1 2
5 Đo đạc hiện trường 1 2
  Tổng cộng 6 12

 

Viện KHTL được yêu cầu trình bầy rõ trong Hồ sơ Đề xuất Kỹ thuật tối thiểu 2 ứng cử viên cho  mỗi vị trí chuyên gia trong nước và quốc tế, theo yêu cầu nêu trong bảng trên.

 

Sơ đồ tổ chức nghiên cứu trong Hình 2 (xem phụ lục) chỉ mang tính chất tham khảo. Viện được yêu cầu trình bầy rõ phương pháp luận, các mô hình sử dụng, cách thức tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu, và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm nghiên cứu.


Việc chuyển giao kinh nghiệm và đào tạo là một hoạt động quan trọng của nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu được yêu cầu trình bầy các kết quả của nghiên cứu trong các hội thảo quốc gia, với sự tham gia của đại diện các bộ nghành có liên quan và các nhà tài trợ. Viện cần đề xuất chi phí và thời gian tổ chức các hội thảo này trong Hồ sơ Đề xuất Kỹ thuật và Tài chính sẽ nộp cho AFD không muộn hơn ngày 18/6/2016.


Thời gian đàm phán ký kết hợp đồng : 1 tháng 7 năm 2016


Thời gian thực hiện: 12 tháng
Thời gian thực hiện dự kiến : tháng 8 năm 2016

Thời gian kết thúc dự kiến : tháng 9 năm 2016
 

 

PHẦN  I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

HP1: Dữ liệu và đo đạc

 

Nhiệm vụ1-1: Thu thập dữ liệu đo hiện trường/ dữ liệu ảnh vệ tinh (địa hình, khí tượng thủy văn, triều, địa chất ven biển)

 

Nhiệm vụ1-2: Đo đạc thực địa (Địa hình, sóng , dòng chảy, bùn cát)

 

Nhiệm vụ1-3  Khóa đào tạo(hiệu chỉnh đo đạc dộ đục bằng ADCP, hiệu chỉnh trong phòng thí nghiệm)

HP 2: Mô hình vận chuyển bùn cát 3D

vùng ven biển ĐBSCL

 

Nhiệm vụ2-1: Thu thập số liệu về bùn cát và vận tốc

 

Nhiệm vụ2-2: Sử dụng mô hình ROMS để tính toán dòng chảy 3D

 

Nhiệm vụ2-3: Tính toán vận chuyển và cân bằng bùn cát

 

PHẦN II: Hiểu biết về thay đổi hình thái vùng ven biển

 

HP 3: Nghiên cứu thực địa và trong phòng thí nghiệm về thay đổi hình thái

 

Nhiệm vụ 3-1: Phân tích thay đổi bùn cát trong sông

 

Nhiệm vụ3-2: Phân tích sự thay đổi hình thái(Từ số liệu ảnh vệ tinh, quan trắc bằng video Camera, từ đo đạc thực tế)

HP 4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ

 

Nhiệm vụ4-1: Tính toán sóng và dòng chảy ở vùng ven biển(sử dụng công cụ mô phỏng số TOMAWAC, MIKE 21 SW)

 

Nhiệm vụ4-2: Mô phỏng dòng chảy ven biển trong phạm vi vùng và phạm vi khu vực  (dòng chảy do gió, sóng, triều và do dòng chảy vùng cửa sông sử dụng TELEMAC-2D, MIKE 21 SW)

HP 5: Mô phỏng  vận chuyển bùn cát và thay đổi hình thái ở Gò Công và U Minh

 

Nhiệm vụ5-1: Mô phỏng vận chuyển bùn cát lơ lửng, bùn cát đáy vùng cửa sông và vùng ven biển lân cận (TELEMAC+SYSIPHE, MIKE 21 MT)

 

Nhiệm vụ5-2: Mô phỏng sự thay đổi hình thái vùng Gò Công và U Minh, sử dụng TELEMAC+SYSIPHE, MIKE 21 MT

 

Nhiệm vụ5-3: Hiểu biết quá trình xói bồi từ kết quả phân tích thực nghiệm và mô hình toán

Phần  III: Các giải pháp bảo vệ bờ biển

WP 6: Shoreline protection measures

 

Nhiệm vụ 6-1: Xác định các giải pháp cứng và mềm bảo vệ vùng nghiên cứu chi tiết

·  Xác định các giải pháp cứng và mềm đã có và phù hợp trong điều kiện vùng nghiên cứu chi tiết (quy trình xả bùn cát, mỏ hàn, đê giảm song, giải pháp kết hợp, nuôi bãi)

·  Xác định các kịch bản lien quan đến các giải pháp bảo vệ

 

Nhiệm vụ 6-2: Kiểm định các giải pháp bảo vệ bờ biển cho vùng nghiên cứu chi tiết.

·  Gia tăng bùn cát (điều tiết lượng nước, xả bùn cát từ các đập thượng lưu)  

·  Mô hình hóa sự thay đổi bờ biển với sự thay đổi các giải pháp nuôi bãi (bao gồm các kích thước của các lớp nuôi bãi)

·  Mô hình hóa sự thay đổi bờ biển sử dụng các mỏ hàn (bao gồm kích thước các hệ thống mỏ hàn)

·  Mô hình hóa sự thay đổi bờ biện sử dụng các đê phá sóng (bao gồm các kích thước của hệ thống đê phá sóng)

·  Mô hình hóa sự thay đổi bờ biển sử dụng các công trình kết hợp giữa mỏ hàn và đê giảm sóng (bao gồm kích thước các công trình kết hợp)

 

Nhiệm vụ 6-3: Các mô hình vật lý xác định thong số của các hệ thống mỏ hàn, đê phá song và hệ thống kết hợp

 

Nhiệm vụ 6-4: Tác động của các giải pháp bảo vệ đến các vùng biển lân cận

 

Nhiệm vụ 6-5: Đánh giá các kiến nghị giải pháp bảo vệ bờ biển.

Hình 2: Cấu trúc của dự án
 
 
 
 Hình 3: Vùng nghiên cứu chi tiết cho khu vực Gò Công
 
 

Hình 4: Vùng nghiên cứu chi tiết cho khu vực U Minh

 

 

 

Hình 5: Vùng nghiên cứu với các vị trí của các trạm LISST trong 4 vùng phụ, vị trí neo và các trạm đo triều giữa 2006-2008. Thêm vào đó là biểu đồ gió của các trạm khí tượng Vũng Tàu, Bạc Liêu bao gồm bộ số liệu trung bình ngày từ 1999-.(Daniel Univerrich et al., 2014)

 

 

 

Hình 6: Các trạm lấy mẫu mẫu ở ĐBSCL và tương quan của nó với vùng ven biển (từ Vũng Tàu đến mũi Cà Mau), Tháng Ba và tháng Mười năm 1997 (Kim Dan Nguyen et al., 1997)

 

 

 

Hình 7: Các trạm đo đạc trên sông Cửu Long đã có trong các nghiên cứu (Hoàng 2014) . Ngoại trừ CT1 và SD1 sẽ là biên thượng lưu cho mô hình dòng chảy và vận chuyển bùn cát 3D 

 

 
LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.