VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Giới thiệu Dự án
Yêu cầu nghiên cứu

Như đã đề cập ở mục 1, lượng bùn cát từ sông Mê Công giảm làm mất cân bằng bùn cát và gây xói lở vùng ven biển hạ lưu song Mê Kông. Do đó, việc xây dưng một mô hình 3D cho dòng chảy ven bờ và vận chuyển bùn cát là cần thiết để hiểu được sự phân bố và số phận của bùn cát đến từ các cửa sông Mê Công. Miền tính toán của mô hình 3D này sẽ là Miền khu vực kéo vào đất liền tới Cần Thơ (trên sông Hậu) và Sadec (trên sông Tiền) .


Hiện nay, chúng ta chỉ có được 2 bộ số liệu về dòng chảy và bùn cát ở cửa sông Mê Công. Đó là :


- Số liệu đo đạc dòng chảy và bùn cát lư lửng của (Daniel Univerrich et al., 2014) vào mùa không có ảnh hưởng của gió (inter-monsoons) tháng 3-4 các năm 2006, 2007 và 2008. Các tram quan trắc được chỉ ra trong Hình 5 (xem phụ lục);
- Số liệu đo đạc dòng chảy, mực nước và bùn cát lơ lửng từ dự án châu âu CUU-LONG (Kim Dan Nguyen et al., 1997) vào các tháng có gió mùa đông-bắc và tây-nam vào tháng 3 và thang 10/1997. Vị trí các trạm đo được chỉ ra trong Hình 6 (xem phụ lục).

 

Do vây, để có thể hiệu chỉnh mô hình 3D cho dòng chảy và bùn cát ở cửa sông Mê Công, cần tiến hành đo đạc bổ xung 2 đợt đo, kéo dài 15 ngày cho mỗi đợt đo ở cửa sông Mê Công và vùng ven biển dọc theo châu thổ hạ Mê Công. Các giá trị cần đo là :


- Mực nước,
- Vận tốc theo thủy trực
- Độ mặn theo thủy trực
- Nồng độ bùn cát theo thủy trực
- Sóng (chiều cao, chu kì và hướng)


Biết rằng trong khuôn khổ dự án nghiên cứu cho Hội-An, mô hình truyền triều và sóng 2D và 3D cho vùng biển Đông và biển Tây sẽ được xây dựng. Dự án nghiên cứu này sẽ sử dụng kết quả thu được từ các mô hình truyền sóng và triều đó, như là dữ liệu đầu vào và dữ liệu biên cho mô hình 3D vận chuyển trầm tích, cũng như đối với các mô hình khác của dòng chảy triều, truyền sóng và thay đổi địa mạo, sẽ được xây dựng trong dự án này.

 

Như đã chỉ ra trong phần 1, trong dự án GOCONG-UMINH (GUP), có hai khu vực nghiên cứu: Go-Công kéo dài 21 km và U-Minh dài 25 km dọc bờ biển.

 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nghiên cứu sẽ bao gồm 3 phần với 6 hợp phần :


• Phần I: Nghiên cứu chung


- WP 1: Số liệu và đo đạc
- WP 2: Mô hình 3D cho dòng chảy ven bờ và vận chuyển bùn cát trong vùng ven biển Hạ Mê Công


• Phần II: Nghiên cứu biến đổi hình thái :


- WP 3: Nghiên cứu hiện trường và trong phòng thí nghiệm về quá trình xói lở ở Gò-Công và U-Minh. Trong Hợp phần này, cần tiến hành 2 đợt đo đạc vào mùa gió Đông-Bắc và Tây-Nam tại mỗi vùng nghiên cứu Gò-Công và U-Minh. Mỗi đợt dài kéo dài 15 ngày để đo các yếu tố sau :


- Sóng (chiều cao, chu kì và hướng);
- Mực nước ;
- Phân bố dòng chảy và hướng dòng chảy trên thủy trực ;
- Phân bố bùn cát trên thủy trực.


Ngoài ra, bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu cũng cần đo 2 lần/năm để hiệu chỉnh mô hình thay đổi hình thái của khu vực nghiên cứu.

- WP 4: Tính sóng và dòng chảy ven bờ
- WP 5: vận chuyển bùn cát mô hình biến đổi hình thái

 

• Phần III: Các biện pháp bảo vệ bờ biển

- WP 6: Các biện pháp bảo vệ bờ


Các miền tính toán sẽ được định nghĩa như dưới đây :


- Miền khu vực như trình bầy trong Hình 1. Miền này sẽ được dùng để tính toán vận chuyển bùn cát 3D cũng như lan truyền sóng và truyền triều. Các điều kiện biên về phân bố bùn cát, sóng và dòng chảy sẽ được sử dụng làm điều kiện biên cho các miền địa phương.


- Miền địa phương như trình bầy trong Hình 1 : Miền 2A cho Go-Công và 2B cho U-Minh. Các miền này được đề xuất để: i) đóng vai trò trung gian nhằm tạo ra các điều kiện biên cho tính toán các miền nghiên cứu; ii) đánh giá tác động của công trình bảo vệ đối với các vùng lân cận;


- Miền nghiên cứu như trình bầy trong Hình 3 (xem phụ lục)– Miền 3A cho Go-Công có diện tích 8 km tính từ bờ ra ngoài khơi và 20 km dọc bờ biển. Hình 4 (xem phụ lục) cho thấy miền nghiên cứu cho U-Minh bao gồm diện tích 8 km tính từ bờ ra ngoài khơi và 25 km dọc bờ biển. Các miền nghiên cứu sẽ được sử dụng trong mô hình biến đổi hình thái dưới tác động của các biện pháp bảo vệ bờ biển được lựa chọn.


Đối với các miền nghiên cứu, các nhiệm vụ nêu tại Phần II và III có cùng một mục tiêu và cùng các nhiệm vụ tương tự, nhưng với các điều kiện nghiên cứu riêng liên quan đến khí tượng thủy văn, địa lý, độ sâu và địa chất của mỗi vùng nghiên cứu.


Điều này có nghĩa rằng khối lượng làm việc ước tính cho các nhiệm vụ sẽ được tăng gấp đôi. Các đợt đo 14 ngày tại mỗi miền nghiên cứu sẽ được thực hiện kế tiếp nhau trong tháng 10 năm 2016 và tháng Tư năm 2017.

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.