VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Hoạt động Dự án
Các gói công việc chi tiết (WPs)
LMDCZ > Giới thiệu Dự án
Mục tiêu dự án

+ Hiểu được cơ chế gây xói lở/bồi tụ vùng hạ lưu song Mê Công, đặc biệt là ở Gò-Công và   U-Minh;


+ Xác định các biện pháp tổng hợp để chống xói lở một cách bền vững vùng ven biển Gò-Công và U-Minh và bảo tồn cảnh quan tự nhiên ven biển;


+ Xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc quản lý tích hợp vùng ven biển (ICZM) cho LMD sau này.

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.