VI | EN
LMDCZ
DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)
Giới thiệu Dự án
Bối cảnh chung
Hình 1- Vị trí vùng ven biển hạ lưu sông Mekong (LMDCZ) và hai địa điểm nghiên cứu Gò-Cong and U-Minh cùng các miền tính toán khác nhau Vùng ven biển hạ ...

xem thêm

Tên dự án
Nghiên cứu quá trình xói lở khu vực hạ lưu sông Mê Công và các biện pháp bảo vệ chống xói lở một cách bền vững cho vùng ven biển Gò Công và U ...

xem thêm

Mục tiêu dự án
+ Hiểu được cơ chế gây xói lở/bồi tụ vùng hạ lưu song Mê Công, đặc biệt là ở Gò-Công và U-Minh; + Xác định các biện pháp tổng hợp để chống xói lở một ...

xem thêm

Yêu cầu nghiên cứu
Như đã đề cập ở mục 1, lượng bùn cát từ sông Mê Công giảm làm mất cân bằng bùn cát và gây xói lở vùng ven biển hạ lưu song Mê Kông. Do ...

xem thêm

Yêu cầu chuyên gia
Nghiên cứu này sẽ được tiến hành bởi một đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế do Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam tuyển chọn. Tổng số tháng-công người dự kiến là 150 tháng-người ...

xem thêm

Các kết quả đầu ra và thời hạn
Yêu cầu báo cáo và các thời điểm giao Bảng 2. Danh mục các sản phẩm và thời hạn Thứ tự Tênsảnphẩm Hợp phần ...

xem thêm

Hoạt động Dự án
Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu
Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu 1.1 Mục tiêu của dự án - Hiểu được cơ chế quá trình xói lở/ bồi lắng của vùng ven biển ĐBSCL đặc biệt là ở Gò ...

xem thêm

Kế hoạch công tác
Kế hoạch công tác Để đạt được các mục tiêu nêu trên, chương trình làm việc sẽ bao gồm 3 Phần với 6 gói công việc (WP) (xem hình 4). Lịch làm việc được trình ...

xem thêm

Cơ cấu tổ chức của dự án
Tổ chức của dự án vùng VBĐBSCL Hình 5. Cơ cấu tổ chức của dự án vùng VBĐBSCL Dự án sẽ được điều chỉnh bởi một Ban cố vấn (AC), trong đó bao gồm các thành phần: AFD ...

xem thêm

Nhiệm vụ chi tiết của các chuyên gia
Nhiệm vụ của các chuyên gia quốc tế Bảng 4. Danh mục chuyên gia quốc tế và nhiệm vụ Chuyên gia số N° Tên tổ chức Tên chuyên gia Nhiệm ...

xem thêm

Nhiệm vụ chi tiết cho từng cá nhân
Tên chuyên gia Mục Công tác/ Báo cáo Mốc thời gian Số tháng người K1: Patrick Marchesiello ...

xem thêm

Kế hoạch truyền thông và Tầm nhìn
Thông tin và tầm nhìn trở thành một phần không thể thiếu của các hợp phần trong dự án n. Những hoạt động này nhằm đến công chúng quốc tế (tầm nhìn của dự án) cũng như ...

xem thêm

Các gói công việc chi tiết (WPs)
WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường
WP1: Thu thập số liệu và khảo sát hiện trường Điều phối viên WP-1 : Nguyễn Công Thành (K-20) & Nguyễn Tuấn Long (K-21) Partner N° K14 K21 K26 ...

xem thêm

WP2: Mô hình 3D vận chuyển bùn cát ở vùng VBĐBSCL
WP2: Mô hình 3D vận chuyển bùn cát ở vùng VBĐBSCL Điều phối viên hợp phần WP-2: Patrick. Marchesiello (K-1) và Nguyễn Duy Khang (K-14) Số thứ tự thành viên N° ...

xem thêm

WP3: Nghiên cứu thí nghiệm thực địa về quá trình xói lở ở ĐBSCL
WP3: Nghiên cứu thí nghiệm thực địa về quá trình xói lở ở ĐBSCL Điều phố viên WP-3: Rafael Almar ( K3) & Nguyễn Trung Việt (K15) Số thứ tự thành viên N° K-3 ...

xem thêm

WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ
WP4: Tính toán sóng và dòng chảy ven bờ Điều phối viên WP-4: Michel Benoit (K2) &Tăng Đức Thắng (K29) Số thứ tự thành viên N° K2 K14 K16 ...

xem thêm

WP5: Vận chuyển bùn cát và Mô hình thay đổi hình thái tại Gò Công và U Minh
WP5: Vận chuyển bùn cát và Mô hình thay đổi hình thái tại Gò Công và U Minh Điều phố viên WP-5: Sylvain Guillou (K5) &Nguyễn Bình Dương (K32) ...

xem thêm

WP6: Các giải pháp bảo vệ bờ biển
WP6: Các giải pháp bảo vệ bờ biển Điều phối viên WP6: Dano Roelvink (K6)& Đinh Công Sản (K13) Số thứ tự thành viên N° K4 K6 K7 K8 K10 ...

xem thêm

LIÊN KẾT WEB
EU COMMISSION - INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPMENT
www.afd.fr
SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH
www.siwrr.org.vn

DỰ ÁN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (LMDCZ)
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) &

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM (SIWRR)

 

658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148

Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: lmdcz.siwrr.org.vn

© 2019  LMDCZ (EU-AFD & SIWRR) . All Rights Reserved.